top of page

DATAANSVAR OG PRIVATLIVSPOLITIK –

vi tager din databeskyttelse alvorligt

Frahm Erhvervspsykologi er dataansvarlig og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Frahm Erhvervspsykologi v/ Autoriseret psykolog Pia Frahm

CVR: 34094500

Telefonnr.: 27208736

Mail: mail@piafrahm.dk

Website: www.piafrahm.dk


Frahm Erhvervspsykologi er i forbindelse med psykologisk rådgivning som dataansvarlig i nogle tilfælde forpligtet til at indsamle, behandle og opbevare en række personoplysninger om kunden, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

 

Derfor har vi formuleret denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Frahm Erhvervspsykologi behandler dine data.

Hos Frahm Erhvervspsykologi behandler og opbevarer vi følgende typer af personoplysninger:
 

 • Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og evt. personnummer
   

 • Særlige kategorier af personoplysninger (såkaldt “følsomme personoplysninger”) 
   

 • Relevante helbreds- og sociale oplysninger.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål


Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med behandlingsmæssige formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
 

Det sker for eksempel:

 • I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring samt opbevaring af dine oplysninger.

 • At kunne kontakte kunden, bekræfte og følge op på aftaler

 • At have samtaler med kunden, føre en journal og opbevare relevante oplysninger

 • At kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning i ft. behov. Derfor kan der være brug for helbredsoplysninger og eventuelt sociale oplysninger

 • At kunne afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, netværk, jobcenter, eller anden partner, der betaler kundens service

 • At opfylde lovkrav (Jfr. Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser).

 • Når samarbejdspartnere kontakter os, fx med henblik på booking af foredrag og lignende.

 • Opfyldelse af lovkrav, fx i forbindelse med fakturering.


Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke.

Hvis vi videregiver oplysninger om dig til andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke. Vi oplyser dig forinden om formålet med en sådan udveksling af data.

Vi behandler kun relevante persondata
 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Det betyder for dig som klient, der har gået i forløb i klinikken, at vi opbevarer din journal i 5 år efter din sidste behandling her, og at journalen derefter slettes. Dette er et lovgivningskrav jf. Psykologloven journalføringsbekendtgørelsen § 6 for autoriserede psykologer.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi vil i så fald oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Kilder til indhentning af personoplysninger

 

Frahm Erhvervspsykologi indsamler normalt oplysningerne direkte fra kunden, eller får dem formidlet gennem kundens forsikringsselskab eller et mellemliggende psykolognetværk, der på kundens opfordring henvender sig med sagen.

Der informeres til kunden såfremt vi indsamler oplysninger.
 

Indhentelse af samtykke til videregivelse af personoplysninger
 

I forbindelse med forløb gennem en forsikringsordning er der brug for at kunne videregive korte og overordnede oplysninger til forsikringsselskabet eller et samarbejdende netværk om, hvor vi er i forløbet, hvis der er behov for at søge om flere timer. Kunden vil altid blive spurgt om samtykke til at videregive oplysninger. Et samtykke er frivilligt, og man kan til enhver tid trække det tilbage.

Hvis Frahm Erhvervspsykologi ønsker at anvende kundens persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyses om det nye formål og der bedes om samtykke, før databehandlingen påbegyndes.

Det skal nævnes, at Frahm Erhvervspsykologi har oplysningspligt i forhold til at forebygge skade, hvis det vurderes, at kunden er til fare for sig selv eller andre.
 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi videregiver dine persondata til andre, fx en myndighed eller din læge.
 

Sikkerhed


Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores databehandlere, der behandler følsomme persondata (fx vores bogholder, der ser mine fakturaer, hvor dit navn står).

 

Vi beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

 

Vores hjemmeside placerer cookies, så vi kan forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Du kan slette disse på din computer/device.
 

Dine rettigheder

 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

 

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

 

Ovenstående privatlivspolitik er revideret og opdateret i forbindelse med de nye EU-regler for opbevaring af data: Persondataforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) af 25. maj 2018

bottom of page