top of page

TRIVSELSTJEK

Et trivselstjek er en undersøgelse af, hvordan trivslen, herunder arbejdsmængde, det kollegiale samarbejde, tilfredshed med ledelsen, udvikling, arbejdsglæde og motivation fungerer i jeres virksomhen.

Formålet med et trivselstjek er at få indblik i trivslen på virksomheden. Indblik giver mulighed for at arbejde målrettet på at optimere og forbedre de områder, der har brug for det samt vedligeholde de områder, der fungerer godt.

Resultatet af et trivselstjek skal bruges som konkret input til en handlingsplan, som sikrer, at virksomheden sætter ind på de rigtige områder med de rigtige løsninger.

Det efterfølgende arbejde med at implementere handlingsplanen kan både gennemføres i samarbejde med mig eller af virksomhedens egne ressourcer .

En allerede foreliggende undersøgelse af virksomhedens trivsel kan også være udgangspunkt for et samarbejde, hvor jeg bearbejder undersøgelsens resultater og destillerer konkrete input til en handleplan. Et trivselstjek kan foretages på flere forskellige måder og enten som en kvalitativ eller kvalitativ undersøgelse. Vigtigst er det at arbejde med de områder, der er relevante for jer.

Jeg begynder altid en trivselsundersøgelse med et afdækkende møde, hvor jeg giver sparring på, hvordan I får afdækket relevante områder samt hvilken form og hvilke metoder, der skal indgå.

Den kvantitative undersøgelse...


benytter oftest et spørgeskema til at undersøge trivslen. Fordelen ved spørgeskemaet er, at målingen kan sammenlignes med andre virksomheders. Derudover er det muligt på et senere tidspunkt at gennemføre samme trivselsmåling, og derved at identificere, om der er sket en forandring.

Den kvalitative undersøgelse...


bygger på strukturerede kvalitative interviews. Fordelen ved interviews er, at I får en bred indsigt i medarbejdernes trivsel og bedre mulighed for at spørge ind til baggrunden for deres svar og dermed opnå en dybere forståelse af bagvedliggende faktorer. Det kan den kvantitative undersøgelse ikke altid afdække.

Endelig kan man benytte en kombination, hvor I starter med et spørgeskema og derefter udvælger en række medarbejdere, der udspørges om baggrunden for deres besvarelse.

Uanset metode vil jeg efter undersøgelsen og analyse af datamaterialet holde et møde med jer, hvor resultaterne gennemgåes, og hvor jeg hjælper jer med at pege på indsatsområder til en videre handleplan.

Der er også mulighed for at trække på min sparring og rådgivning, selvom I bruger en anden leverandør til at foretage trivselsmålingen, eller anvender jeres eget spørgeskema.

bottom of page